Nyitás: 10:45

Adatkezelési tájékoztató

Érvényes: 2018.05.26-tól

 

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a food-markt.com  Kft. (továbbiakban: „Adatkezelő”) adatkezelési tevékenységeire vonatkozó elveket, és az ezen tevékenységekkel kapcsolatos információkról az Érintettek számára átlátható formában, közérthető felvilágosítást adjon.

A személyes adatok kezelését az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) alapján végzi.

1. Fogalmak

1.1 „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

1.2 „adatkezelés”: a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

1.3 „adatkezelő”: aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

1.4 „adatfeldolgozó”: aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

2. Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Név: food-markt.com Kft
Székhely: Székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos u. 79
Cégjegyzékszám: 13-09-175364
Adószám: 25075153-2-13
Bankszámlaszám: Unicredt Bank 10918001-00000099-78190010
Email: korzoetelbar.info@gmail.com

Telefon: +36 52 780 312

Honlap: www.ételrendelés-debrecen.hu   

3. Adatkezelési tevékenységek  

3.1 Regisztráció a honlapon

A honlapon történő regisztráció a Felhasználó számára csupán lehetőség, az nem kötelező az ételrendelési szolgáltatás igénybevételéhez.

A személyes adatok kezelésének célja a honlapon keresztül leadott rendelés menetének egyszerűsítése, a felhasználó, mint vásárló azonosítása és a jövőbeni szolgáltatás teljesítése. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont; 

A kezelt adatok köre:

Személyes adat

Adatkezelés célja

Vezetéknév

azonosítás, szolgáltatás teljesítéséhez szükséges

Keresztnév

azonosítás, szolgáltatás teljesítéséhez szükséges

E-mail cím

kapcsolattartás, rendelés visszaigazolása

Telefonszám

kapcsolattartás

Szállítási cím

szolgáltatás teljesítéséhez szükséges

Felhasználó azonosító

azonosítás, bejelentkezéshez szükséges

Jelszó

azonosítás, bejelentkezéshez szükséges

 

Az adatokat az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk.

Az adatok módosítását vagy törlését a Felhasználó a Tájékoztató 7. pontjában foglaltak alapján kérheti az Adatkezelőtől. A Jelszó módosítására a honlapra történő bejelentkezést követően is lehetőség van.

3.2 Online ételrendeléssel kapcsolatos adatkezelés

A személyes adatok kezelésének célja a megrendelés teljesítése a vásárló számára. Az adatkezelés az érintettel történő szerződés megkötéséhez és annak teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

A kezelt adatok köre:

Személyes adat

Adatkezelés célja

Vezetéknév

azonosítás, szolgáltatás teljesítéséhez szükséges

Keresztnév

azonosítás, szolgáltatás teljesítéséhez szükséges

E-mail cím

kapcsolattartás, rendelés visszaigazolása

Telefonszám

kapcsolattartás

Szállítási cím

szolgáltatás teljesítéséhez szükséges

Megjegyzés tartalma

szolgáltatás teljesítéséhez szükséges

Termék adatai

szolgáltatás teljesítéséhez szükséges

 

Az adatokat a szolgáltatás teljesülését követő 5 évig őrizzük, majd azok törlésre kerülnek.

3.3 Számlázással kapcsolatos adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő a bizonylatok kiállításához szükséges személyes adatokat (név, számlázási cím) a szolgáltatás teljesülését követően is, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján fennálló törvényi kötelezettségének eleget téve 8 évig, kizárólag a számviteli kötelezettség teljesítése céljából megőrzi.

3.3 Hírlevél küldés

Az Adatkezelő hírlevelet a vásárlók számára nem küld.

4. Milyen adatfeldolgozók igénybevételére kerül sor?

Az Adatkezelő a szolgáltatások nyújtásához az alábbi adatfeldolgozó(k) segítségét veszi igénybe:

4.1 Weboldal és tárhely üzemeltetése

DiMA.hu Kft., székhely: 4032 Debrecen, Békéssy Béla u. 9. C. épület, 3. emelet 10. ajtó

Cégjegyzékszám: 09-09-014017

Adószám: 14079665-2-09

4.2 Bankkártyás fizetés

OTP Bank Nyrt.

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.

Cégjegyzékszám: 01-10-041585

Adószám: 10537914-4-44

Az online bankkártyás fizetés az OTP Zrt. által biztosított bankkártyás fizetési megoldáson, zárt banki rendszeren keresztül történik, a Felhasználó bankkártya adatairól Adatkezelő nem szerez tudomást, csak a befizetés sikerességéről.

5. Adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk tovább. Az adatok kezelését – az Adatfeldolgozók kivételével – kizárólag az Adatkezelő munkatársai végzik.

6. Cookiek

6.1 A cookie-k (sütik) apró szöveges adatfájlok, melyek a weboldalakról kerülnek az Ön számítógépébe vagy mobil eszközére. A food-markt.com Kft. ilyen cookie fájlokat használ, hogy hatékonyabbá és egyszerűbbé tegye az oldal látogatását. Nem használjuk őket a személyes információk mentésére és nem is adjuk ki őket harmadik fél számára.

A cookie-k segítségével olyan információkat szerzünk, mint a teljes ügyfélszám és értesítést kapunk arról, hogy már meglátogatta az oldalunkat.

Visszautasíthatja a cookie fájlokat vagy törölheti, ha szükséges. A leírást, hogy hogyan kell a cookie-kat törölni, megtalálja a böngésző „Súgó” menüpontjában.

6.2 Közösségi média szolgáltatások beágyazása

A honlapon beépített hivatkozások kerültek elhelyezésre a Korzó Ételbár Facebook és Google+ közösségi oldalaira. Ezek esetében kizárólag akkor kerül sor adatok továbbítására az említett közösségi média-üzemeltetőkhöz, amikor a Felhasználó az adott ikonra kattint.

7. Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Adatkezelő biztosítja a jogszabályokban előírt valamennyi jogosultságot a felhasználók számára. A megkeresési kérelmeket az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül elbírálja és azok teljesítéséről vagy nem teljesítéséről tájékoztatja a kérelmezőket, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül. Indokolt esetben ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, melyről az Adatkezelő külön tájékoztatja a kérelmezőt.

Az adatkezeléssel kapcsolatban a GDPR alapján az Érintettet az alábbi jogok illetik meg:

7.1  Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e az Érintett személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

Tájékoztatás kérhető az Adatkezelő által megjelölt elérhetőségek bármelyikén, azonban a kérés teljesítéséhez az Érintettnek hiteles módon igazolnia kell személyét, így elsősorban a vásárlás vagy regisztráció során megadott elérhetőségek használata javasolt.

7.2 Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását.

7.3 Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését.

A törlési kérelem megtagadásáról (pl. a megőrzést előíró törvényi kötelezettség miatt) az Adatkezelő minden esetben tájékoztatják az Érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi törölt adatok már nem állíthatók helyre.

7.4 Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelő már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.5 Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. (adathordozhatósághoz való jog)

7.6 Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1 Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével kapcsolatban a korzoetelbar.info@gmail.com e-mail címen fordulhat az Adatkezelőhöz segítségért.

8.2 A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatban panasszal fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) 

8.3 A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Debrecen, 2018. május 26.

Ünnepi nyitvatartásunk:

December 24.-25.-26.-án zárva tartunk.

Január 01.-én zárva tartunk.

A többi napon változatlan nyitvatartással várjuk kedves vendégeinket, illetve a kiszállításunk is a megszokott rend szerint zajlik.Kellemes ünnepeket és nagyon eredményes, boldog új évet kíván Nektek a Korzó csapat!


Ez a honlap sütiket (cookie) használ. A sütik elfogadása kényelmesebbé teheti a böngészést. A weboldalunk további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Adatkezelés

Elfogadás